ABSTRACT OF THE THESIS

The Association Between Domestic Violence and Selected Reproductive Health Outcomes


by Teodoro M. Orteza (2019)


ABSTRACT

The Philippine Statistics Authority (PSA) conducts the National Demographic and Health Survey (NDHS) as primary source of data to assess the demographic and health situation in the country. The women's safety module of the NDHS collects information on more recent experience (in the past 12 months) and the current contraceptive use among married women.

This study examines levels, associations, and factors of current use of contraceptive methods, recent experience of domestic violence, and its characteristics. The prevalence of women with current male methods used in contraception was low compared to more than double proportion of women with current female methods used. Results also show that the profile of women with current contraceptive use, by male or female methods, is dependent on woman's individual, marriage, and household characteristics, although women's working status and ownership of the house had slightly lower significance. Currently married women with recent experience of domestic violence are relatively more likely with current use of contraceptives, either male or female methods used than women without current use of any contraceptives compared with their non-abused peers. The strength of association between recent experience of domestic violence and selected woman's individual, marriage, and household characteristics are significant.

In light of these findings, it is recommended that policy makers place emphasis on developing strategies to integrate gender issues that concern women's reproductive health. Although contraception has traditionally been the responsibility of women, men have been involved in decisions about contraception. Men's knowledge of contraception is a key driver of whether men will cooperate and what method they will choose.


ABSTRAK

Ang Philippine Statistics Authority ay nagsasagawa ng National Demographic and Health Survey (NDHS) bilang pangunahing pinagkukunan ng datos para malaman ang sitwasyon ng demograpiya at kalusugan sa buong bansa. Sa NDHS ay nakapaloob ang women's safety module na syang kumukuha ng impormasyon tungkol sa karanasan ng mga babae sa karahasan sa nakalipas na isang taon at dito rin nakukuha ang kasalukuyang ginagamit na kontrasepsyon para sa pagpigil ng pag aanak o limitahan ang dami nito.

Itong pag-aaral ay pagsusuri ng antas, ugnayan at panganib ng kasalukuyang ginagamit na kontrasepsyon, karanasan ng mga babae sa karahasan, at ang mga katangian nito. Ang pamamayani ng kasalukuyang panlalaking methodolohiya ng kontrasepsyon na ginagamit ng kababaihan ay mababa kumpara sa lampas dobleng pagtaas ng kasukat na mga babae na kasalukuyan naman gumagamit ng pambabaeng metodolohiya ng kontrasepsyon. Ang resulta ay nagpapakita ng larawan ng kababaihan na kasalukuyang gumagamit ng kontrasepsyon, panlalaki o pambabaeng methodolohiya man, ay nananangan sa kababaihan bilang indibidwal, pag-aasawa, at sambahayang katangian, kahit na ang mga katangian ng babae patungkol sa pagtatrabaho at pagkakaruon ng sariling bahay ay medyo mababa ang kahulugan. Ang mga kababaihan naman na kasalukuyang may-asawa at may karanasanan patungkol sa karahasan ay malaki ang kaugnayan sa kasalukuyang paggamit ng kontrasepsyon, maging ito ay panlalaki o pambabaeng metodolohiya, kumpara sa mga babaeng hindi naaabuso. Mayruon din ng ugnayan ang kasalukuyang karanasan ng karahasan ng kababaihan sa indibidwal, pag-aasawa, at sambahayang katangian.

Inererekomenda sa mga gumagawa ng patakaran at batas ang diin para makagawa ng mga estratehiya at polisiya na magkasama ang mga kababaihana at kalalkihan sa reproduktibong kalusugan. Ang kaalaman ng kalalkihan sa kontrasepsyon ay syang magtutulak ditto upang makiisa sa desisyon kung anong kontrasepsyon ang mabuting gamitin ng pamilya.