ABSTRACT OF THE PRE-PRINT PAPER

Decomposing the Mortality Decline in the Philippines from 1960 to 2010 using Arriaga’s Method


by Klarriness P. Tanalgo (2018)


ABSTRACT

Life expectancy at birth is an important health indicator for a population. Between 1960 and 2010, male life expectancy in the Philippines increased from 57.5 years to 66.8 years; female life expectancy increased from 59.0 years to 72.8 years.

This study sought to understand this increase in life expectancy using Arriaga’s decomposition method. Estimates of temporary life expectancy (TLE) from birth to age 65 (65e0) – that is, the average number of years a person will live in that interval – show a similar increase for both males and females during the analysis period. Findings suggest that the younger age groups (from birth to age 5) have almost reached the maximum possible number of years to live within their respective age groups while those ages 5 to 65, particularly those ages 15 and over, have the most to gain. Further, the decline in mortality rates between birth to age 5 contributed the most to this increase in 65e0 for both sexes in the past 50 years.

Hence, increases in years of life among Filipinos can be expected from programs and policies that are aimed towards further improvements in mortality rates among the adults and those in the advanced ages.


ABSTRAK

Ang life expectancy at birth ay mahalagang pamantayan ng kalusugan para sa isang populasyon. Mula 1960 hanggang 2010, ang life expectancy ng mga kalalakihan sa Pilipinas ay nadagdagan mula 57.5 taon hanggang 66.8 taon; ang sa kababaihan naman ay nadagdagan mula 59.0 taon hanggang 72.8 taon.

Nilayon ng pag-aaral na ito na maintindihan ang pagtaas ng life expectancy na ito sa pamamagitan ng decomposition method ni Arriaga. Ang pagtatantiya ng temporary life expectancy (TLE) mula kapanganakan hanggang edad 65 (65e0) – o ang ang karaniwang dami ng taon na ang isang tao ay mabubuhay sa loob ng agwat na ito – ay nagpapakita ng kawangis na pag-akyat para sa mga lalaki at mga babae sa pagitan ng mga taong inaral. Ipinahihiwatig ng mga finding na ang mga nasa mas batang edad (mula kapanganakan hanggang edad 5) ay malapit nang maabot ang pinakamataas na dami ng taon na maaaring mabuhay sa loob ng mga grupong ito habang ang mga nasa edad 5 hanggang 65 naman, partikular ang mga nasa edad 15 pataas, ang may pinakamaraming taon pang maaaring maabot. Dagdag pa rito, ang pababa ng mortality rates mula kapanganakan hanggang edad 5 ang may pinakamataas na kontribusyon sa pag-akyat na ito ng 65e0 para sa parehong lalaki at babae sa nakalipas na 50 taon.