ABSTRACT OF THE PRE-PRINT RESEARCH PAPER

Parental Influences on Smoking and Drinking in Late Adolescence


by Chrisiel M. Arabit, Master in Population Studies (2016)


ABSTRACT

Different factors in the parent-child relationship can either deter or encourage smoking and drinking among adolescents. Using data from the Young Adults Fertility and Sexuality (YAFS4) study, the present study examined how parent-child interaction, parental control, parenting styles, and the parents’ smoking and drinking behaviors influence the smoking and drinking behaviors of Filipino adolescents aged 15 to 19 (n= 8,780; males = 51.9%, females 48.1%) who were raised by both parents.

Multivariate logistic regression analysis showed that high parent-child interaction and high parental control is a deterrent to the smoking and drinking behavior of adolescents. The father’s smoking and drinking behaviors significantly affects male adolescents’ smoking and drinking behavior, while the mothers’ smoking and drinking behavior significantly influences female adolescents’ smoking and drinking behavior; having fathers and mothers who are neither smoking nor drinking significantly reduces the chance that the adolescents are engaged in smoking, drinking, or both smoking and drinking.

In terms of parenting style, adolescents with authoritarian parents have higher risk of smoking and drinking. Compared to having an authoritative father, males with authoritarian fathers have a higher risk to be both smoking and drinking and females to be drinking. Having authoritarian mothers, on the other hand, increases the risk of male adolescents to be drinking and female adolescents to be both smoking and drinking.

Iba’t ibang salik ng relasyon ng mga magulang at anak ang maaaring maging hadlang o maging pang-himok ng paninigarilyo sa mga kabataan. Gamit ang datos mula sa Young Adults Fertility and Sexuality Survey (YAFS4), siniyasat ng pag-aaral na ito kung paanong nakaiimpluwensiya ang ugnayan ng magulang at anak, paghihigpit ng mga magulang, estilo ng pagiging magulang, at ang sariling gawi ng mga magulang ukol sa paninigarilyo at pag-iinom sa paninigarilyo at pag-iinom mga Pilipinong kabataan edad 15 hanggang 19 (n= 8,780; males = 51.9%, females 48.1%).

Pinakita ng mga multivariate logistic regression analysis na ang mataas na lebel ng ugnayan sa pagitan ng magulang at anak at ang paghihigpit ng mga magulang ay parehong nagiging hadlang sa paninigarilyo at pag-iinom ng mga kabataan. Ang paninigarilyo at pag-iinom ng ama ay may mahalagang impluwensiya sa paninigarilyo at pag-iinom ng mga lalaking kabataan, habang ang paninigarilyo at pag-iinom ng inanaman ng mga ina ay may mahalagang impluwensiya sa paninigarilyo at pag-iinom ng mga babaeng kabataan; ang mga kabataang lumaki kasam ang mga magulang na hindi naninigarilyo o nag-iinom ay may mababang probabilidad na maninigarilyo o mag-iinom.

Hinggil sa estilo ng pagiging magulang, ang mga kabataang may authoritarian na mga magulang ay may mas mataaas na probabilidad na maninigrilyo at mag-iinom kumpara sa mga may authoritative na mga magulang.