ABSTRACT OF THE PRE-PRINT RESEARCH PAPER

Keeping Abreast on Infant Feeding: Pregnancy Intention, Maternal, and Health Factors That Are Associated with Breastfeeding Practices in the Philippines


by Johanna Marie Astrid E. Acielo, Master in Population Studies (2016)


ABSTRACT

Despite the well-researched benefits of breastfeeding, the decline of breastfeeding rates globally has led to a plethora of research that investigates the determinants of optimal breastfeeding practices. Among these determinants is pregnancy intention as well as maternal and health factors. Decades-long of research of breastfeeding in the Philippines show that the country still has a long way to go in order to achieve optimal breastfeeding rates. Taking off from previous research, this study examines the association between these factors and the early initiation and exclusivity of breastfeeding among 2,180 Filipino women of reproductive age who gave birth in the past two years using the 2013 National Demographic and Health Survey. Results show that there was no significant association between pregnancy intention on exclusive breastfeeding. However, maternal factors such as parity, socio-economic status (SES), and place of delivery were found to be significant, wherein women who had two or more children, of lower SES, and who delivered at public facilities are more likely to breastfeed immediately than their counterparts, while women with mistimed pregnancies are more likely to delay than those with unwanted pregnancies. For breastfeeding exclusivity, it is consistently and significantly associated with socio-economic status and type of birth facility: compared to mothers of the highest socio-economic status, mothers of lower socio-economic status were more likely to exclusively breastfeed for six months.


ABSTRAK

Bagamat maraming pagsusuri ukol sa benepisyo ng pagpapasuso, ang pagbaba ng popularidad ng pagpapasuso sa mundo ay nagdulot ng maraming pagsasaliksik tungkol sa factors na nakakaapekto sa inirekomendang haba ng pagpapasuso. Isa sa mga factors na ito ay ang pregnancy intention, mga katangian ng mga nanay, at ang mga factors sa sector ng pangkasulugan. Naka-ilang dekada na ng pagsusuri at malayo pa ang Pilipinas sa ideyal na antas nang pagpapasuso. Base sa mga naunang pag-aaral, ang pananaliksik na ito ay tinitingnan kung ano ang relasyon ng mga ito sa maaga at eksklusibong pagpapasuso sa mga 2,180 na kababaihan na may anak na batang may edad anim na buwan hanggang dalawang taon gamit ang 2013 National Demographic and Health Survey. Ayon sa pagsusuri, hindi nakitaan ng estatistikong kabuluhan ang relasyon ng pregnancy intention at ang eksklusibong pagpapasuso. Gayunpaman, pinapakita ng pagaaral na ito na ang mga kababaihan na marami ang anak, ang mga mahihirap, at ang mga nanganak sa pampublikong pasilidad ay nagpapasuso ng maaga kumpara sa ibang grupo, habang ang mga nanay na may mistimed na pagbubuntis ay mas mababa ang posibilidad ng pagpapasuso ng maaga kumpara sa mga nanay na hindi nais ang pagbubutnis. Para sa eksklusibong pagpapasuso, natuklasan na ang mga nanay na mas mahirap ay mas mataas ang posibilidad na magpasuso ng anim na buwan o higit pa kumpara sa mga nanay na kabilang sa mga pinakamayaman.